BURYI KBKB SÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000894955
Numer REGON: 380741791
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-04-30
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/8370/21/123]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 380741791 NIP 58333135302021-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURYI KBKB SÓŁKA KOMANDYTOWA2021-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2021-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. SZEROKA nr domu 11/13 nr lokalu 2 kod pocztowy 80-835 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.04.2021 R., KANCELARIA NOTARIALNA KAMIL RODZIEWICZ NOTARIUSZ UL. POZNAŃSKA 7, 80-353 GDAŃSK, REPERTORIUM A NR 1457/20212021-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-04-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 551 § 1 KSH KBKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRS POD NUMEREM 0000736287, NA MOCY UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 08-04-2021 ROKU ZOSTAŁA PRZEKSZTAŁCONA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ.2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaKBKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2021-04-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-04-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000736287 2021-04-30 do dziś
5. Numer REGON3807417912021-04-30 do dziś
6. Numer NIP58333135302021-04-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKINDII2021-04-30 do dziś
2. ImionaMYKHAILO2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-04-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.250,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.250,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.250,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURA2021-04-30 do dziś
2. ImionaHALYNA2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-04-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.250,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.250,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.250,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURYI2021-04-30 do dziś
2. ImionaMYKOLA2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKINDII2021-04-30 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-04-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.250,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.250,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.250,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO I OBOWIĄZEK DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ PRZYSŁUGIWAĆ BĘDZIE KOMPLEMENTARIUSZOWI - MYKOLA BURYI2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURYI2021-04-30 do dziś
2. ImionaMYKOLA2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2021-04-30 do dziś
230 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2021-04-30 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-04-30 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-04-30 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-04-30 do dziś
678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2021-04-30 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2021-04-30 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów