EXIMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000894708
Numer REGON: 388670990
Numer NIP: 8982265111
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-05-26
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/13216/21/154]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica WYSPA SŁODOWA nr domu 7 kod pocztowy 50-266 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.04.2021 R.2021-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADYTCHYK2021-05-26 do dziś
2. ImionaALIAKSANDR2021-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) ZŁOTYCH2021-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAFONICHAU2021-05-26 do dziś
2. ImionaALIAKSANDR2021-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) ZŁOTYCH2021-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAFUROV2021-05-26 do dziś
2. ImionaRUSLAN2021-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) ZŁOTYCH2021-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2021-04-14 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokrytyKapitał nie został pokryty2021-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADYTCHYK2021-05-26 do dziś
2. ImionaALIAKSANDR2021-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAFUROW2021-05-26 do dziś
2. ImionaRUSLAN2021-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURTAN2021-04-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2021-04-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-04-14 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2021-04-14 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-04-14 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-04-14 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-04-14 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-04-14 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-04-14 do dziś
879 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2021-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów