HICOACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000893770
Numer REGON: 388668740
Numer NIP: 5272955023
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-08-17
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/45455/21/402]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHICOACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 43A nr lokalu 37B kod pocztowy 01-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.03.2021R., REP. A NR 3259/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY PAULINA LEWANDOWSKA, ZASTĘPCA ARTURA KOZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE.2021-04-13 do dziś
230.06.2021, REP.A NR 7610/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY ALEKSANDRA KOCZUBA VEL PIETRZYKOWSKA ZASTĘPCA ARTURA STANISŁAWA KOZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK NOTARIUSZ, AGNIESZKA LISOWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI, NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE, KTÓRE JEST JEDNOCZEŚNIE TEKSTEM JEDNOLITYM UMOWY SPÓŁKI.2021-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIKOWSKI2021-04-13 do dziś
2. ImionaPATRYK ROMAN2021-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYGŁOWICZ2021-04-13 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2021-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLECH2021-08-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ RAFAŁ2021-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-08-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7500,00 ZŁ2021-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLECH2021-08-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ RAFAŁ2021-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-08-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIKOWSKI2021-04-13 do dziś
2. ImionaPATRYK ROMAN2021-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYGŁOWICZ2021-04-13 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2021-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-04-13 do dziś
259 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2021-04-13 do dziś
359 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2021-04-13 do dziś
459 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2021-04-13 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-04-13 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-04-13 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-04-13 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-04-13 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów