ARTE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-19 godz. 09:58:16
Numer KRS: 0000893457
Numer REGON: 251439603
Numer NIP: 5140204952
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-04-09
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/7070/21/749]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-04-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 251439603 NIP 51402049522021-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTRZESZOWSKI gmina OSTRZESZÓW miejscowość OSTRZESZÓW2021-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRZESZÓW ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 7 kod pocztowy 63-500 poczta OSTRZESZÓW kraj POLSKA 2021-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 10.03.2021R. - REP. A NR 1592/2021, ZMIENIONA W DNIU 31.03.2021R. - REP. A NR 1941/2021 W ZAKRESIE §3, NOTARIUSZ - JĘDRZEJ BASIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (ZMIENIONO: §3; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI).2021-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2021-04-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ ARTE SYSTEM SPÓŁKA CYWILNA ADAM BIELAWSKI, ELIZA PROKOCKA, ARTE SYSTEM SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ ARTE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) W TRYBIE ART. 551 § 2 W ZW. Z 581 ORAZ 582 KSH. ORAZ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ARTE SYSTEM SPÓŁKA CYWILNA ADAM BIELAWSKI, ELIZA PROKOCKA, ARTE SYSTEM SP. Z O.O. Z DNIA 10 MARCA 2021 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANEJ NOTARIALNIE - REP. A NR 1592/2021 PRZEZ NOTARIUSZA - JĘDRZEJA BASIŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, ZMIENIONEJ W DNIU 31.03.2021R. - REP. A NR 1941/2021. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI: 1. ADAM BIELAWSKI (NIP: 8821032353, REGON: 020175971) 2. ELIZA PROKOCKA (NIP: 8821051008, REGON: 250922556) WPISANI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3. ARTE SYSTEM SP. Z O.O. (KRS NR 0000860476, REGON: 387054208)2021-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaARTE SYSTEM SPÓŁKA CYWILNA ADAM BIELAWSKI, ELIZA PROKOCKA, ARTE SYSTEM SP. Z O.O.,2021-04-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2021-04-09 do dziś
5. Numer REGON2514396032021-04-09 do dziś
6. Numer NIP51402049522021-04-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELAWSKI2021-04-09 do dziś
2. ImionaADAM2021-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-04-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-04-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-04-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego97.500,00 ZŁ2021-04-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego97.500,00 ZŁ2021-04-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3870542082021-04-09 do dziś
4. Numer KRS0000860476 2021-04-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOCKA2021-04-09 do dziś
2. ImionaELIZA ELŻBIETA2021-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-04-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-04-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-04-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2021-04-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2021-04-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ2021-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3870542082021-04-09 do dziś
4. Numer KRS0000860476 2021-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2021-04-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2021-04-09 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-04-09 do dziś
346 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-04-09 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-04-09 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-04-09 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-04-09 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-04-09 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-04-09 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów