CTE 6 SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000893371
Numer REGON: 388638704
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-09-28
Sygnatura akt[RDF/428132/22/223]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2021-04-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTE 6 SPÓŁKA AKCYJNA2021-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-04-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STACYJNA nr domu 1 nr lokalu 12 kod pocztowy 53-613 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.03.2021 R, REPERTORIUM A NR 7291/2021, NOTARIUSZ IWONA KALINOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7.2021-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-08 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2021-04-08 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGILOWSKI2021-04-08 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-08 do dziś
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2021-04-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-04-08 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002021-04-08 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2021-04-08 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego25000,00 ZŁ2021-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2021-04-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002021-04-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane100000 AKCJI IMIENNYCH SERII A - NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A PRZYPADA PO 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU2021-04-08 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?TAK2021-04-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO , OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU; 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄD ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORCZYŃSKA2021-04-08 do dziś
2. ImionaMONIKA SYLWIA2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGILOWSKI2021-04-08 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWOBODA2021-04-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCHILIŃSKA2021-04-08 do dziś
2. ImionaAGATA2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-08 do dziś
21. NazwiskoGILOWSKA2021-04-08 do dziś
2. ImionaEWA2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-08 do dziś
31. NazwiskoGILOWSKI2021-04-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-04-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-04-08 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-04-08 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2021-04-08 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-04-08 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-04-08 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-04-08 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2021-04-08 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2021-04-08 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2022 okres OD 08.04.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 08.04.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.04.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów