ENERGIA DOBROŃ I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-19 godz. 01:16:59
Numer KRS: 0000893008
Numer REGON: 388570366
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/10045/22/304]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA DOBROŃ I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2021-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość PABIANICE ulica UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 7 nr lokalu 43 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2021-04-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejENERGIA.DOBRON@INTERIA.PL2021-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.03.2021 R.2021-04-06 do dziś
210 MARCA 2022 ROKU, NOTARIUSZ AGNIESZKA GRZEJSZCZAK KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP A NR 4585/2022, UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2022-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1002913592022-06-23 do dziś
4. Numer KRS0000911719 2022-06-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000,00 ZŁ2022-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PROMIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4300075032022-06-23 do dziś
4. Numer KRS0000068272 2022-06-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ2022-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM SPRAW DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁOTYCH (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), A W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ OKRESOWYCH, GDY WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA W ROKU OBROTOWYM PRZEKRACZA TĄ KWOTĘ. W SPRAWACH TYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2022-06-23 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MICHAŁ2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZUK2021-04-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-04-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-04-06 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-04-06 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2021-04-06 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2022-06-23 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2022-06-23 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-06-23 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2022-06-23 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-06-23 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów