HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000892754
Numer REGON: 389033995
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-27
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/3641/21/509]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2021-05-27 do dziś
3. NazwaHERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE2021-05-27 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejHERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT2021-05-27 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoHANDELSREGISTER DZIAŁ B HRB 390485 SĄD REJONOWY WE FRYBURGU BRYZGOWIJSKIM2021-05-27 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGREPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC2021-05-27 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-27 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2021-05-27 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. STOLARSKA nr domu 9 kod pocztowy 91-010 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2021-05-27 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj NIEMCY jednostka podziału terytorialnego KRAJ ZWIĄZKOWY BADENIA WIRTEMBERGIA miejscowość SCHWANAU ulica SCHLEHENWEG nr domu 2 nr lokalu kod pocztowy 77963 poczta SCHWANAU 2021-05-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcySPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDR. HERRENKNECHT2021-05-27 do dziś
2. ImionaMARTIN2021-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRICHTER2021-05-27 do dziś
2. ImionaGÜNTER2021-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHAFFHAUSER2021-05-27 do dziś
2. ImionaURLICH2021-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPRANG2021-05-27 do dziś
2. ImionaMICHAEL2021-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPALLMANN2021-05-27 do dziś
2. ImionaSUSANN2021-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT FILII PRZEDSIĘBIORSTWA 01187 DREZNO2021-05-27 do dziś
21. NazwiskoBURGER2021-05-27 do dziś
2. ImionaWERNER2021-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT2021-05-27 do dziś
31. NazwiskoHERRENKNECHT2021-05-27 do dziś
2. ImionaMARTIN DEVID2021-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT2021-05-27 do dziś
41. NazwiskoDR. KAMINSKI2021-05-27 do dziś
2. ImionaVOLKER2021-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT2021-05-27 do dziś
51. NazwiskoSCHÄFER2021-05-27 do dziś
2. ImionaRAIMUND2021-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT FILII PRZEDSIĘBIORSTWA W DREŹNIE2021-05-27 do dziś
61. NazwiskoKÜHN2021-05-27 do dziś
2. ImionaACHIM2021-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT GŁÓWNEGO ODDZIAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA2021-05-27 do dziś
71. NazwiskoGRUSECK2021-05-27 do dziś
2. ImionaJOSEF2021-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT GŁÓWNEGO ODDZIAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA2021-05-27 do dziś
81. NazwiskoKRAFT2021-05-27 do dziś
2. ImionaOLIVER2021-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT2021-05-27 do dziś
91. NazwiskoBREIG2021-05-27 do dziś
2. ImionaUWE2021-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT GŁÓWNEGO ODDZIAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA2021-05-27 do dziś
101. NazwiskoGLATZ2021-05-27 do dziś
2. ImionaWERNER2021-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT GŁÓWNEGO ODDZIAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA2021-05-27 do dziś
111. NazwiskoFESENMEYER2021-05-27 do dziś
2. ImionaREINHARD2021-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT GŁÓWNEGO ODDZIAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA2021-05-27 do dziś
121. NazwiskoBOIGER2021-05-27 do dziś
2. ImionaOLIVER2021-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT2021-05-27 do dziś
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoDR. KAMIŃSKI2021-05-27 do dziś
2. ImionaVOLKER2021-05-27 do dziś
21. NazwiskoROTH2021-05-27 do dziś
2. ImionaPATRICK MARKUS2021-05-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2021-05-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2021-05-27 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2021-05-27 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2021-05-27 do dziś
433 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2021-05-27 do dziś
533 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2021-05-27 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-05-27 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów