GRYCAN-FERENZ ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000892651
Numer REGON: 388747801
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-05-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/26243/21/134]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2021-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYCAN-FERENZ ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA2021-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC KONSTYTUCJI nr domu 5 nr lokalu 1 kod pocztowy 00-657 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.01.2021 R., REP. A NR 127/2021, NOTARIUSZ OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2021-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoGRYCAN FERENZ2021-04-20 do dziś
2. ImionaEWELINA MONIKA2021-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-20 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2021-04-20 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-20 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-20 do dziś
2
1. NazwiskoFERENZ2021-04-20 do dziś
2. ImionaJERZY MARCIN2021-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-20 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2021-04-20 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-20 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY PARTNER SAMODZIELNIE2021-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYCAN FERENZ2021-04-20 do dziś
2. ImionaEWELINA MONIKA2021-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFERENZ2021-04-20 do dziś
2. ImionaJERZY MARCIN2021-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2021-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-04-292021-05-18 do dziś