GS-INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000892479
Numer REGON: 388543197
Numer NIP: 6412553266
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-09-02
Sygnatura akt[RDF/417665/22/371]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS-INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2021-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. SZYB WALENTY nr domu 26 nr lokalu 109A kod pocztowy 41-700 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2021-12-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@GS-INVEST.PL2021-04-01 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GS-INVEST.PL2021-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.02.2021 R. - NOTARIUSZ PAULINA CHABERKO, KANCELARIA NOTARIALNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, REP.A NR 192/2021 16.03.2021 R. - NOTARIUSZ PAULINA CHABERKO, KANCELARIA NOTARIALNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, REP.A NR 346/2021 - ZMIANA §12021-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOP2021-04-01 do dziś
2. ImionaADAM GRZEGORZ2021-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00;ZŁ2021-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOP2021-04-01 do dziś
2. ImionaJUSTYNA AGNIESZKA2021-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00;-ZŁ2021-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2021-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO LUB SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2021-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOP2021-04-01 do dziś
2. ImionaADAM GRZEGORZ2021-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOP2021-04-01 do dziś
2. ImionaJUSTYNA AGNIESZKA2021-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-04-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2021-04-01 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-04-01 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-04-01 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-04-01 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-04-01 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-04-01 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2021-04-01 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-04-01 do dziś
995 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2021-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.09.2022 okres OD 17.02.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.02.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.02.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów