A&D PROJECT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000892271
Numer REGON: 388563975
Numer NIP: 8992896468
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-12-15
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/31861/22/235]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA PROJECT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 103 nr lokalu 1U kod pocztowy 50-442 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.03.2021 R., NOTARIUSZ BOŻENA BORZEMSKA-WILICZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. GWIAŹDZISTA 16/1, REP. A NR 558/20212021-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-03-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3820326912021-03-31 do dziś
4. Numer KRS0000761487 2021-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) PLN2021-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2021-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2021-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORACKI2021-03-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2021-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORACKA2021-03-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2021-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-03-31 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-03-31 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-03-31 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-03-31 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-03-31 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-03-31 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-03-31 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów