BONITO CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000892049
Numer REGON: 388527979
Numer NIP: 5862367379
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-04-11
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/6535/22/907]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONITO CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2021-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica AL. ZWYCIĘSTWA nr domu 237 nr lokalu 1 kod pocztowy 81-521 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2021-03-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BONITO.PL2021-03-30 do dziś
4. Adres strony internetowejBONITOCONCEPT.PL2021-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.03.2021 R.2021-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-03-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRĄBCZYK2021-03-30 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN2021-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ2021-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁKOWSKI2021-03-30 do dziś
2. ImionaDAMIAN2021-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ2021-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZYŃSKI2021-03-30 do dziś
2. ImionaMIŁOSZ2021-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ2021-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRĄBCZYK2021-03-30 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ2021-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-30 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEŚPIELAK2021-03-30 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.000,00 ZŁ2021-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2021-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZYŃSKI2021-03-30 do dziś
2. ImionaMIŁOSZ2021-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEŚPIELAK2021-03-30 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBIESZCZAD2022-04-11 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-04-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-04-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2021-03-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-30 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-03-30 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2021-03-30 do dziś
486 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2021-03-30 do dziś
596 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2021-03-30 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów