DOCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000892004
Numer REGON: 388659698
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-04-14
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/4580/21/362]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2021-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. KARPICKA nr domu 7 I 9 kod pocztowy 60-111 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2021-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDOCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZĘCINIE2021-04-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat LUBLINIECKI gmina KOSZĘCIN miejscowość KOSZĘCIN2021-04-14 do dziś
3. Adresmiejscowość KOSZĘCIN ulica UL. ZAMKOWA nr domu 3 kod pocztowy 42-286 poczta KOSZĘCIN kraj POLSKA 2021-04-14 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.02.2021 R., REP. A NR 197/2021, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ SZCZEPAŃSKI NOTARIUSZ2021-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAWNICZAK2021-04-14 do dziś
2. ImionaRENATA EWA2021-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ2021-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWICKI2021-04-14 do dziś
2. ImionaKAMIL FILIP2021-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2021-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBACZEWSKI2021-04-14 do dziś
2. ImionaLEON JAN2021-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały113 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 113.000,00 ZŁ2021-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2021-04-14 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2021-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2021-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-14 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALOI2021-04-14 do dziś
2. ImionaROBERTO2021-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2021-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego450000,00 ZŁ2021-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1105000,00 ZŁ2021-04-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2021-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2021-04-14 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2021-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaALOI2021-04-14 do dziś
2. ImionaROBERTO2021-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAWNICZAK2021-04-14 do dziś
2. ImionaRENATA EWA2021-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-04-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2021-04-14 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-04-14 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-04-14 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2021-04-14 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-04-14 do dziś
679 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2021-04-14 do dziś
779 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2021-04-14 do dziś
890 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2021-04-14 do dziś
970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów