EXABUD KUŹNIARSKI KUS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000891148
Numer REGON: 388625535
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-04-07
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/8834/21/948]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXABUD KUŹNIARSKI KUS SPÓŁKA JAWNA2021-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina ŻÓRAWINA miejscowość WOJKOWICE2021-04-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WOJKOWICE ulica UL. KWIATOWA nr domu 3 kod pocztowy 55-020 poczta ŻÓRAWINA kraj POLSKA 2021-04-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejREXBUD@VP.PL,KUSARKADIUSZ@O2.PL2021-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.03.2021 R.2021-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹNIARSKI2021-04-07 do dziś
2. ImionaBOGDAN WOJCIECH2021-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUS2021-04-07 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ KAROL2021-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-04-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2021-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹNIARSKI2021-04-07 do dziś
2. ImionaBOGDAN WOJCIECH2021-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUS2021-04-07 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ KAROL2021-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-04-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-04-07 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2021-04-07 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-04-07 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-04-07 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-04-07 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-04-07 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2021-04-07 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2021-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów