TANINY DVALISHVILI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000891070
Numer REGON: 388629823
Numer NIP: 7831834817
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-04-12
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/5300/21/663]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANINY DVALISHVILI SPÓŁKA JAWNA2021-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2021-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. MASZTALARSKA nr domu 8 kod pocztowy 61-767 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2021-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.01.2021 R., 15.03.2021 R. - ZMIENIONO § 1 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2021-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKA DVALISHVILI2021-04-12 do dziś
2. ImionaSYLWIA MAGDALENA2021-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDVALISHVILI2021-04-12 do dziś
2. ImionaDAVID2021-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2021-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKA DVALISHVILI2021-04-12 do dziś
2. ImionaSYLWIA MAGDALENA2021-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDVALISHVILI2021-04-12 do dziś
2. ImionaDAVID2021-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-04-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2021-04-12 do dziś
256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2021-04-12 do dziś
346 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2021-04-12 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-04-12 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-04-12 do dziś
647 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów