DOBROVET TOMCZYK, WYSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000891043
Numer REGON: 388496931
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-03-25
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/3583/21/494]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBROVET TOMCZYK, WYSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA2021-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat WYSOKOMAZOWIECKI gmina SZEPIETOWO miejscowość SZEPIETOWO2021-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość SZEPIETOWO ulica UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu 2A nr lokalu 1 kod pocztowy 18-210 poczta SZEPIETOWO kraj POLSKA 2021-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.03.2021 R.2021-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2021-03-25 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2021-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZYŃSKI2021-03-25 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW2021-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2021-03-25 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2021-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZYŃSKI2021-03-25 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy175 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2021-03-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPIERAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2021-03-25 do dziś
246 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2021-03-25 do dziś
347 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-25 do dziś
447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-25 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-03-25 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-03-25 do dziś
771 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2021-03-25 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-03-25 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów