BURSZTYN ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 09:57:07
Numer KRS: 0000890420
Numer REGON: 388482202
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-03-22
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/5999/21/767]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURSZTYN ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA2021-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina SIECHNICE miejscowość KOTOWICE2021-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KOTOWICE ulica UL. KOŚCIELNA nr domu 10 kod pocztowy 55-010 poczta KOTOWICE kraj POLSKA 2021-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.02.2021 R.2021-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2021-03-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ RAFAŁ2021-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2021-03-22 do dziś
2. ImionaJACEK PAWEŁ2021-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE2021-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2021-03-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ RAFAŁ2021-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2021-03-22 do dziś
2. ImionaJACEK PAWEŁ2021-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-03-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2021-03-22 do dziś
255 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2021-03-22 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-03-22 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-03-22 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2021-03-22 do dziś
677 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2021-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów