INTELCANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000890245
Numer REGON: 388461536
Numer NIP: 7252307902
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-09-14
Sygnatura akt[RDF/562001/23/73]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELCANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2021-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PREZYDENTA FRANKLINA DELANO ROOSEVELTA nr domu 10B kod pocztowy 90-056 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2021-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.03.2021 R.2021-03-22 do dziś
229.04.2021 ROKU, REP. A NR 9586/2021, MONIKA TOKARSKA - ZASTĘPCA NOTARIALNY, KANCELARIA NOTARIALNA WRÓBLEWSKA, MIECZKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA” W ŁODZI, PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2021-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-03-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYPRYK2021-03-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ MICHAŁ2021-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁ2021-07-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUDRYŃSKI2021-07-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,00 ZŁ2021-07-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2021-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-03-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2021-03-22 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-03-22 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2021-03-22 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-03-22 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-03-22 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-03-22 do dziś
772 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2021-03-22 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2022 okres OD 22.03.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2data złożenia 14.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 20.12.20222023-09-14 do dziś
3data złożenia 14.09.2023 okres OD 21.12.2022 DO 31.12.20222023-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 20.12.20222023-09-14 do dziś
2OD 21.12.2022 DO 31.12.20222023-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.03.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 20.12.20222023-09-14 do dziś
3OD 21.12.2022 DO 31.12.20222023-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji15.12.2022 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 1915/2022, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA CZERWIŃSKA. , 15.12.20222023-07-04 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE2023-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoCYPRYK2023-07-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ MICHAŁ2023-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2022-12-252023-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów