EWMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000889873
Numer REGON: 369208660
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-03-23
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/5679/21/822]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 369208660 NIP 71233588432021-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2021-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA nr domu 14 nr lokalu 3 kod pocztowy 20-004 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2021-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125 STYCZNIA 2021 ROKU, NOTARIUSZ KATARZYNA KALISZ-HYNOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 211/20212021-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-03-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-03-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI P 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ EWMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W OPARCIU O PRZEPISY ART. 551 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NR 1/2021 Z DNIA 25 STYCZNIA 2021 R., PODJĘTEJ JEDNOMYŚLNIE PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI, ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ KALISZ-HYNOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 211/20212021-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaP 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2021-03-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-03-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000713001 2021-03-23 do dziś
5. Numer REGON3692086602021-03-23 do dziś
6. Numer NIP71233588432021-03-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZEŁ2021-03-23 do dziś
2. ImionaJACEK2021-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1950,00 ZŁ2021-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaP 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3691238702021-03-23 do dziś
4. Numer KRS0000711908 2021-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ2021-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOMELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3823102792021-03-23 do dziś
4. Numer KRS0000766573 2021-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1950,00 ZŁ2021-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZEŁ2021-03-23 do dziś
2. ImionaJACEK2021-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNENCKARSKI2021-03-23 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2021-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-03-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-03-23 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2021-03-23 do dziś
364 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-03-23 do dziś
466 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2021-03-23 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-03-23 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-03-23 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2021-03-23 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-03-23 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2021-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów