BURZYŃSKI ART-TRANS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000889268
Numer REGON: 388419416
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-03-16
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/5494/21/257]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURZYŃSKI ART-TRANS SPÓŁKA JAWNA2021-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina OSIECZNICA miejscowość OSIECZNICA2021-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość OSIECZNICA ulica UL. SPACEROWA nr domu 5 kod pocztowy 59-724 poczta OSIECZNICA kraj POLSKA 2021-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.02.2021 R.2021-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYŃSKI2021-03-16 do dziś
2. ImionaARTUR PIOTR2021-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYŃSKA2021-03-16 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2021-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPROŃ2021-03-16 do dziś
2. ImionaNATALIA2021-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIK ARTUR PIOTR BURZYŃSKI JEST WYŁĄCZNIE UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2021-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYŃSKI2021-03-16 do dziś
2. ImionaARTUR PIOTR2021-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-03-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-03-16 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2021-03-16 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-03-16 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2021-03-16 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2021-03-16 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-03-16 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-03-16 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2021-03-16 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2021-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów