CSC GLOBAL EDUCATION SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000889087
Numer REGON: 388768619
Numer NIP: 5272956123
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-07-18
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/34896/23/419]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2021-04-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSC GLOBAL EDUCATION SPÓŁKA AKCYJNA2021-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 27 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-04-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CSCGLOBAL.COM2022-03-01 do dziś
4. Adres strony internetowejCSCGLOBALEDUCATION.COM2022-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109 GRUDNIA 2020 R., NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 22903/20202021-04-21 do dziś
223 CZERWCA 2021R. NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 14106/2021, ZMIENIONO PAR. 7 UST. 4, 6,, NUMERACJĘ USTĘPÓW OD 9 DO 11 I DODANO NOWY UST. 9, W PAR. 10 DODANO NOWE USTĘPY OD 5 DO 12, ZMIENIONO PAR. 12 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2022-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-21 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2021-04-21 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-04-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-04-21 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego175000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002021-04-21 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2021-04-21 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2021-04-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii333342021-04-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane33.334 AKCJE UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 (DWA) GŁOSY.2021-04-21 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2021-04-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii333332021-04-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-04-21 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2021-04-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii333332021-04-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-04-21 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2021-04-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-04-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCZARSKI2022-03-01 do dziś
2. ImionaARTUR ADAM2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOCKI2021-04-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PAWEŁ2021-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCASETTI2021-04-21 do dziś
2. ImionaWITOLD HENRYK2021-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2021-04-21 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN GERARD2021-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoOWCZARSKA2022-03-01 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-01 do dziś
21. NazwiskoSTANKIEWICZ2021-04-21 do dziś
2. ImionaEWA2021-04-21 do dziś
31. NazwiskoDĄBROWSKA2021-04-21 do dziś
2. ImionaKAMILLA ANNA2021-04-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-21 do dziś
41. NazwiskoDZIĘGAŁŁO2021-04-21 do dziś
2. ImionaKONRAD RYSZARD2021-04-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-21 do dziś
51. NazwiskoCICHOCKI2021-04-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2021-04-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-04-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2021-04-21 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2021-04-21 do dziś
359 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2021-04-21 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2021-04-21 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-04-21 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-04-21 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-04-21 do dziś
885 EDUKACJA2021-04-21 do dziś
969 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2021-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Tbd2023-06-302023-07-18 do dziś