BPP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000888934
Numer REGON: 388399079
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-03-12
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/5667/21/699]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina BYSTRZYCA KŁODZKA miejscowość STARY WALISZÓW2021-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość STARY WALISZÓW nr domu 46 C kod pocztowy 57-500 poczta BYSTRZYCA KŁODZKA kraj POLSKA 2021-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.03.20212021-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYC2021-03-12 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2021-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 2000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE)2021-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁT2021-03-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 2000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE)2021-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOWIK2021-03-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 2000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE)2021-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2021-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYC2021-03-12 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2021-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁT2021-03-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOWIK2021-03-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-03-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-03-12 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-03-12 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2021-03-12 do dziś
441 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-03-12 do dziś
541 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-03-12 do dziś
642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-03-12 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2021-03-12 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2021-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów