HETMAŃSKA-INVEST STARSZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000888887
Numer REGON: 380902395
Numer NIP: 7123373096
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2021-04-08
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/10187/21/488]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 380902395 NIP 71233730962021-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHETMAŃSKA-INVEST STARSZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2021-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2021-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. JANA PAWŁA II nr domu 19 kod pocztowy 20-535 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2021-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki12 MARCA 2021 ROKU, REPERTORIUM A NR 508/2021, NOTARIUSZ IWONA WACH Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE2021-03-12 do dziś
229.03.2021 R. - ZMIANA §3 UST.1, §6 UST.1, §9 UST.1, §9 UST.22021-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-03-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW HETMAŃSKA-INVEST STARSZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBA W LUBLINIE NUMER 1 Z DNIA 2 MARCA 2021 ROKU W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ IWONĘ WACH W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 508/20212021-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHETMAŃSKA-INVEST STARSZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2021-03-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-03-12 do dziś
3. Numer w rejestrze0000849179 2021-03-12 do dziś
5. Numer REGON3809023952021-03-12 do dziś
6. Numer NIP71233730962021-03-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARSZEWSKI2021-03-12 do dziś
2. ImionaMAREK2021-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODOLSKA2021-03-12 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANNA2021-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-03-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK MAREK STARSZEWSKI. POZOSTALI WSPÓLNICY ZOSTALI POZBAWIENI PRAWA REPREZENTACJI.2021-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARSZEWSKI2021-03-12 do dziś
2. ImionaMAREK2021-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-03-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-03-12 do dziś
268 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-03-12 do dziś
368 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-03-12 do dziś
468 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-03-12 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2021-03-12 do dziś
681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2021-03-12 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2021-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów