DWA MIASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000888862
Numer REGON: 388421092
Numer NIP: 7133112084
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-05-11
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/13948/21/626]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDWA MIASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina GŁUSK miejscowość KALINÓWKA2021-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KALINÓWKA ulica UL. SASANKOWA nr domu 55G kod pocztowy 21-040 poczta ŚWIDNIK kraj POLSKA 2021-03-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBROWAR@DWAMIASTA.COM2021-05-11 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DWAMIASTA.COM2021-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.03.20212021-03-16 do dziś
221 KWIETNIA 2021 ROKU, REPERTORIUM A NR 929/2021, NOTARIUSZ PAWEŁ MARGOL, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, UCHYLENIE (ZASTĄPIENIE) W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO BRZEMIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2021-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-03-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWONKA2021-03-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ DANIEL2021-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ2021-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJ2021-03-16 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650,00 ZŁ2021-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIEGOWSKI2021-03-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650,00 ZŁ2021-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT ORAZ PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE POSIADANEGO PEŁNOMOCNICTWA - SAMODZIELNIE W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 10000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE POSIADANEGO PEŁNOMOCNICTWA.2021-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWONKA2021-03-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ DANIEL2021-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJ2021-03-16 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIEGOWSKI2021-03-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2021-03-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2021-03-16 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-03-16 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-03-16 do dziś
447 25 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-16 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-03-16 do dziś
646 34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2021-03-16 do dziś
711 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2021-03-16 do dziś
811 05 Z PRODUKCJA PIWA2021-03-16 do dziś
911 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2021-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów