GRYSZCZYŃSKI RYBICKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000888351
Numer REGON: 388378433
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-09-27
Sygnatura akt[RDF/426857/22/914]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYSZCZYŃSKI RYBICKI SPÓŁKA JAWNA2021-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KOŚCIAŃSKI gmina KOŚCIAN miejscowość KOŚCIAN2021-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŚCIAN ulica RYNEK nr domu 28 kod pocztowy 64-000 poczta KOŚCIAN kraj POLSKA 2021-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.03.2021R.2021-03-10 do dziś
2UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 17.03.2021R. - ZMIENIONO: §7 UMOWY SPÓŁKI2021-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYSZCZYŃSKI2021-03-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2021-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBICKI2021-03-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2021-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI IM PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2021-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYSZCZYŃSKI2021-03-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2021-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBICKI2021-03-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2021-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-03-10 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2021-03-10 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-03-10 do dziś
473 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2021-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 10.03.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów