L&O GLOBAL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000887455
Numer REGON: 388347496
Numer NIP: 8943164937
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/534318/23/631]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL GLOBAL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STANISŁAWOWSKA nr domu 47 kod pocztowy 54-611 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.02.2021, REP. A NR 558/2021, NOTARIUSZ KAROLINA KARPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU.2021-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-03-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2021-03-05 do dziś
2. ImionaDAMIAN ŁUKASZ2021-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały47 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4700 (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET) PLN2021-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2021-03-05 do dziś
2. ImionaDAMIAN ŁUKASZ2021-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-03-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2021-03-05 do dziś
249 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2021-03-05 do dziś
352 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2021-03-05 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2021-03-05 do dziś
555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-03-05 do dziś
655 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2021-03-05 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-03-05 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-03-05 do dziś
993 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2021-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.10.2022 okres OD 05.03.2021 DO 31.10.20212022-10-14 do dziś
2data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.03.2021 DO 31.10.20212022-10-14 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.03.2021 DO 31.10.20212022-10-14 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów