ARTGO SIERADZKI, SZLAPA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-19 godz. 09:58:16
Numer KRS: 0000887312
Numer REGON: 388434433
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/21605/21/701]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTGO SIERADZKI, SZLAPA SPÓŁKA JAWNA2021-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2021-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. MIKOŁAJA REJA nr domu 5 nr lokalu 3 kod pocztowy 81-441 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2021-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123 LUTY 2021 R.2021-03-17 do dziś
223.09.2021 R., ZMIANA PARAGRAFU 4 UMOWY SPÓŁKI2022-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERADZKI2021-03-17 do dziś
2. ImionaARTUR2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLAPA2021-03-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-03-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-03-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW. DO SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI WSPÓLNICY ZALICZAJĄ MIĘDZY INNYMI: A. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWIERANIEM UMOWY KREDYTU, UMOWY LEASINGU, UMOWY POŻYCZKI, UMOWY NAJMU, DZIERŻAWY I LICENCJI, B. INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY, KTÓRA MUSI ZOSTAĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, C. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 ZŁOTYCH, D. ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ Z PRACOWNIKAMI, E. ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI SPÓŁKI.2021-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERADZKI2021-03-17 do dziś
2. ImionaARTUR2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLAPA2021-03-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-03-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-03-17 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-03-17 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-03-17 do dziś
445 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-03-17 do dziś
545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów