GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA EWA STANETA I STANETA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000887158
Numer REGON: 388357796
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-03-17
Sygnatura akt[RDF/372083/22/383]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA EWA STANETA I STANETA SPÓŁKA JAWNA2021-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK2021-03-04 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica UL. BATALIONU „ZOŚKA” nr domu 34 kod pocztowy 09-410 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2021-03-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSTANETA@MP.PL2021-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1- UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA DNIA 5.02.2021 R. - 23.02.2021 R. ZMIENIONO § 1 I § 3 UMOWY2021-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANETA2021-03-04 do dziś
2. ImionaEWA2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANETA2021-03-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK.2021-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANETA2021-03-04 do dziś
2. ImionaEWA2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANETA2021-03-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2021-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 04.03.2021 DO 31.12.20212022-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów