EMWIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-19 godz. 01:16:59
Numer KRS: 0000886650
Numer REGON: 388346210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-07-08
Sygnatura akt[RDF/403488/22/890]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMWIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCKI gmina SŁUPNO miejscowość MIROSŁAW2021-03-04 do dziś
2. Adresmiejscowość MIROSŁAW ulica UL. GRANICZNA nr domu 2 kod pocztowy 09-472 poczta SŁUPNO kraj POLSKA 2021-03-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@EMWIX.PL2021-03-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EMWIX.PL2021-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.01.2021R. NOTARIUSZ ANNA KASZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, REPERTORIUM A 136/20212021-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-03-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIX DEVELOPER SPÓŁKA AKCYJNA2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1411240232021-03-04 do dziś
4. Numer KRS0000594135 2021-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2021-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKULSKI2021-03-04 do dziś
2. ImionaWINCENTY2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2021-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKULSKA2021-03-04 do dziś
2. ImionaJADWIGA BOŻENA2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2021-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI: - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM DZIAŁA PREZES SAMODZIELNIE - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2021-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKULSKI2021-03-04 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANDRZEJ2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKULSKI2021-03-04 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKULSKI2021-03-04 do dziś
2. ImionaWINCENTY2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-03-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-03-04 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-03-04 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2021-03-04 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2021-03-04 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-03-04 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-03-04 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-03-04 do dziś
893 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2021-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2022 okres OD 04.03.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.03.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.03.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów