A.O. SPECTRUM OBRYCKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000886355
Numer REGON: 200629677
Numer NIP: 7191564897
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/521377/23/434]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.O. SPECTRUM OBRYCKI SPÓŁKA JAWNA2021-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat GRAJEWSKI gmina GRAJEWO miejscowość GRAJEWO2021-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GRAJEWO ulica UL. FABRYCZNA nr domu 18 kod pocztowy 19-200 poczta GRAJEWO kraj POLSKA 2021-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.02.2021 R. W KN PIOTRA SEBASTIANA LUSSY W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1227/2021 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ JAWNĄ2021-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-03-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA A.O. SPECTRUM OBRYCKI SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA POPRZEZ PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI A.O. SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI A.O. SPECTRUM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI ZGODNIE POSTANOWILI PRZEKSZTAŁCIĆ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ SPORZĄDZONY ZOSTAŁ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W KN PIOTRA SEBASTIANA LUSSY W KN W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1227/20212021-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.O. SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2021-03-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-03-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000396288 2021-03-01 do dziś
5. Numer REGON2006296772021-03-01 do dziś
6. Numer NIP71915648972021-03-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBRYCKI2021-03-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBRYCKA2021-03-01 do dziś
2. ImionaURSZULA2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„A.O. SPECTRUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0162466162021-03-01 do dziś
4. Numer KRS0000132435 2021-03-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2021-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBRYCKI2021-03-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBRYCKA2021-03-01 do dziś
2. ImionaURSZULA2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firma„A.O. SPECTRUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0162466162021-03-01 do dziś
4. Numer KRS0000132435 2021-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 33 Z BUDOWNICTWO2021-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 20 Z WULKANIZACJA2021-03-01 do dziś
245 20 Z MECHANIKA POJAZDOWA2021-03-01 do dziś
368 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI2021-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.03.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
2data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.03.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów