BUDZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000886292
Numer REGON: 388261843
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-02-26
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/1875/21/136]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2021-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-02-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina LIPOWA miejscowość TWARDORZECZKA2021-02-26 do dziś
2. Adresmiejscowość TWARDORZECZKA ulica UL. WIDOKOWA nr domu 59 kod pocztowy 34-324 poczta TWARDORZECZKA kraj POLSKA 2021-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.02.2021 R.2021-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIESZKA2021-02-26 do dziś
2. ImionaRYSZARD2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-02-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-02-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIESZKA2021-02-26 do dziś
2. ImionaDOROTA2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-02-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-02-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYŃSKI2021-02-26 do dziś
2. ImionaDANIEL ZDZISŁAW2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-02-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-02-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYŃSKA2021-02-26 do dziś
2. ImionaIWONA TERESA2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-02-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-02-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2021-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIESZKA2021-02-26 do dziś
2. ImionaRYSZARD2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIESZKA2021-02-26 do dziś
2. ImionaDOROTA2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYŃSKI2021-02-26 do dziś
2. ImionaDANIEL ZDZISŁAW2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYŃSKA2021-02-26 do dziś
2. ImionaIWONA TERESA2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-02-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-02-26 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-02-26 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-02-26 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-02-26 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-02-26 do dziś
655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-02-26 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-02-26 do dziś
855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-02-26 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów