EMSTON STOCERZ, GIERUSZCZAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-08-19 godz. 01:16:59
Numer KRS: 0000886027
Numer REGON: 365248237
Numer NIP: 5472164473
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-02-25
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/1649/21/575]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 365248237 NIP 54721644732021-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMSTON STOCERZ, GIERUSZCZAK SPÓŁKA JAWNA2021-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2021-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. KARPACKA nr domu 24 nr lokalu U2B kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2021-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.01.2021 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 120/2021, NOTARIUSZ TOMASZ JANIK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ UL. KARPACKA 24/B112021-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-02-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDNIA 18.01.2021 R., PRZED NOTAROIUSZEM TOMASZEM JANIK W JEGO KANCELARII W BIELSKU-BIAŁEJ REPERTORIUM A NR 120/2021 WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PODJĘLI UCHWAŁĘ NR 1/2021 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ EMSTON STOCERZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ JAWNĄ EMSTON STOCERZ, GIERUSZCZAK SPÓŁKA JAWNA2021-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEMSTON STOCERZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2021-02-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-02-25 do dziś
3. Numer w rejestrze0000633925 2021-02-25 do dziś
5. Numer REGON3652482372021-02-25 do dziś
6. Numer NIP54721644732021-02-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOCERZ2021-02-25 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW RYSZARD2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-02-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERUSZCZAK2021-02-25 do dziś
2. ImionaJAKUB2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-02-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOCERZ2021-02-25 do dziś
2. ImionaMAGDALENA IWONA2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POSIADAJĄ WYŁĄCZNIE: JAKUB GIERUSZCZAK I MIROSŁAW STOCERZ, A MAGDALENA STOCERZ JEST POZBAWIONA PRAWA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2021-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOCERZ2021-02-25 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW RYSZARD2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERUSZCZAK2021-02-25 do dziś
2. ImionaJAKUB2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-02-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-02-25 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2021-02-25 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2021-02-25 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-02-25 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2021-02-25 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2021-02-25 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów