A.NORD MAXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000885374
Numer REGON: 388267202
Numer NIP: 1231488261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-07-19
Sygnatura akt[RDF/550492/23/498]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.NORD MAXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość ŁAZY2021-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁAZY ulica UL. ALEJA KRAKOWSKA nr domu 225 kod pocztowy 05-552 poczta ŁAZY kraj POLSKA 2021-02-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKUBA@TWOJ-IMPORTER.PL2021-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.02.2021 R.2021-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMIEJKO2021-02-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2021-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 PLN2021-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJSTEREK2021-02-24 do dziś
2. ImionaJAKUB2021-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 PLN2021-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRONDUDA2021-02-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GABRIEL2021-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 PLN2021-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMIEJKO2021-02-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2021-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 PLN2021-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2021-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJSTEREK2021-02-24 do dziś
2. ImionaJAKUB2021-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRONDUDA2021-02-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GABRIEL2021-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMIEJKO2021-02-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2021-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMIEJKO2021-02-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2021-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-02-24 do dziś
246 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2021-02-24 do dziś
346 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-02-24 do dziś
446 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2021-02-24 do dziś
546 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2021-02-24 do dziś
646 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2021-02-24 do dziś
746 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2021-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.03.2022 okres OD 24.02.2021 DO 31.12.20212022-03-04 do dziś
2data złożenia 07.04.2022 okres OD 01.01.2022 DO 31.01.20222022-04-07 do dziś
3data złożenia 19.07.2023 okres OD 01.02.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.02.2021 DO 31.12.20212022-03-04 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.01.20222022-04-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.02.2021 DO 31.12.20212022-03-04 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.01.20222022-04-07 do dziś
3OD 01.02.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów