BORZYMOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000885312
Numer REGON: 021519007
Numer NIP: 8951996285
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2021-12-21
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/29570/21/410]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-02-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021519007 NIP 89519962852021-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORZYMOWSKI SPÓŁKA JAWNA2021-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WACŁAWA POTOCKIEGO nr domu 41 kod pocztowy 51-153 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.02.2021 R., NOTARIUSZ KATARZYNA OBROCKA-WALUS, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 174/2021.2021-02-22 do dziś
208.03.2021R.; ZMIANA: §6 PKT. 1, §6 PKT. 4, §8 PKT. 1 I §8 PKT. 2.2021-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-02-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale09.02.2021 R. - UCHWAŁA NR 1/02/2021 WSPÓLNIKÓW BORZYMOWSKI SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ. NOTARIUSZ KATARZYNA OBROCKA-WALUS, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 174/2021.2021-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBORZYMOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2021-02-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-02-22 do dziś
3. Numer w rejestrze0000385146 2021-02-22 do dziś
5. Numer REGON0215190072021-02-22 do dziś
6. Numer NIP89519962852021-02-22 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORZYMOWSKI2021-02-22 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-02-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-02-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORSTER2021-02-22 do dziś
2. ImionaMAREK MIECZYSŁAW2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-02-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-02-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2021-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORZYMOWSKI2021-02-22 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORSTER2021-02-22 do dziś
2. ImionaMAREK MIECZYSŁAW2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-02-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-02-22 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-02-22 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-02-22 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-02-22 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-11-022021-12-21 do dziś