INSTYTUT PSYCHOTERAPII I TERAPII SEKSUOLOGICZNEJ SPLOT. STOLA, KOWALCZYK, LEWICKA, JÓŹWIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000883533
Numer REGON: 388227208
Numer NIP: 5252852113
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-04-13
Sygnatura akt[RDF/480733/23/535]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT PSYCHOTERAPII I TERAPII SEKSUOLOGICZNEJ SPLOT. STOLA, KOWALCZYK, LEWICKA, JÓŹWIAK SPÓŁKA JAWNA2021-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 5 nr lokalu 610 kod pocztowy 00-132 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-02-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINSTYTUTSPLOT@GMAIL.COM2021-02-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INSTYTUTSPLOT.PL2021-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.10.2020 R., REP. A NR 8731/2020, NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2021-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLA2021-02-17 do dziś
2. ImionaAGATA2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-02-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2021-02-17 do dziś
2. ImionaROBERT MICHAŁ2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWICKA2021-02-17 do dziś
2. ImionaWERONIKA MARIA2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2021-02-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2021-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLA2021-02-17 do dziś
2. ImionaAGATA2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2021-02-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2021-02-17 do dziś
2. ImionaROBERT MICHAŁ2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWICKA2021-02-17 do dziś
2. ImionaWERONIKA MARIA2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 2 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2021-02-17 do dziś
273 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-02-17 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-02-17 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 17.02.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów