BPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000883262
Numer REGON: 381051670
Numer NIP: 5783135858
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/390974/22/571]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 381051670 NIP 57831358582021-06-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄSKI gmina ELBLĄG miejscowość KAZIMIERZOWO2021-06-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KAZIMIERZOWO nr domu 8 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA 2021-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.05.2021R., REP. A NR 5482/2021, NOTARIUSZ MAREK KRULL, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU.2021-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-06-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleJEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 3/05/2021 Z DNIA 28.05.2021R. ZAWARTĄ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 28.05.2021R., REP. A NR 5482/2021, NOTARIUSZ MAREK KRULL, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, POSTANOWIONO PRZEKSZTAŁCIĆ SPÓŁKĘ CYWILNĄ: „STACJA PALIW BPJ” S.C. MAŁGORZATA MAJEWSKA, JACEK MICHALSKI I PAWEŁ KREFT W SPÓŁKĘ: BPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 551§2 I NASTĘPNE KSH. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ WPISANI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: MAŁGORZATA MUNNIKHUIS-MAJEWSKA, JACEK MICHALSKI, PAWEŁ KREFT.2021-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„STACJA PALIW BPJ” S.C. MAŁGORZATA MAJEWSKA, JACEK MICHALSKI I PAWEŁ KREFT,2021-06-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-06-09 do dziś
5. Numer REGON3810516702021-06-09 do dziś
6. Numer NIP57831358582021-06-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUNNIKHUIS MAJEWSKA2021-06-09 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BARBARA2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00ZŁ2021-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego350000,00 ZŁ2021-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-06-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRE SKUTKUJĄ ZACIĄGNIĘCIEM PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM PRZEKRACZAJĄCYM KWOTĘ 50.000,00ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2021-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2021-06-09 do dziś
2. ImionaJACEK2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUNNIKHUIS MAJEWSKA2021-06-09 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BARBARA2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKREFT2021-06-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2021-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-06-09 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-06-09 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-06-09 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-09 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-06-09 do dziś
647 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-09 do dziś
747 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-09 do dziś
847 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-09 do dziś
947 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2022 okres OD 09.06.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.06.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów