ENERGA GREEN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-19 godz. 01:16:59
Numer KRS: 0000882944
Numer REGON: 388133594
Numer NIP: 5842801482
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-07-20
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/13298/22/527]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGA GREEN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2021-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. ARKOŃSKA nr domu 6 kod pocztowy 80-387 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-02-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEGD@ENERGA.PL2021-06-28 do dziś
4. Adres strony internetowejENERGAGREENDEVELOPMENT.PL2021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.2021 R., REP A NR 676/2021 NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA W GDAŃSKU2021-02-09 do dziś
212 MAJA 2021 ROKU, REPERTORIUM A NR 7196/2021 TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ W GDAŃSKU, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ULICA UPHAGENA 21/3, ZMIANA §5 UST.1, ZMIANA §6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2021-06-28 do dziś
329 CZERWCA 2022 ROKU, REPERTORIUM A NR 8447/2022 TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ W GDAŃSKU, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ULICA UPHAGENA 21/3, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I PRZYJĘTO NOWY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2022-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGA SPÓŁKA AKCYJNA2021-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2203530242021-02-09 do dziś
4. Numer KRS0000271591 2021-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.500 ZŁ2021-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego600500,00 ZŁ2021-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJNICKI2021-02-09 do dziś
2. ImionaSZYMON WOJCIECH2021-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-02-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2021-02-09 do dziś
242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2021-02-09 do dziś
342 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2021-02-09 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-02-09 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-02-09 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-02-09 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2022-07-20 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2022-07-20 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2022-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2022 okres OD 20.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów