EX PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000882658
Numer REGON: 388133358
Numer NIP: 6412552769
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-05-24
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/5221/21/605]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEX PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2021-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. CZARNOLEŚNA nr domu 18 kod pocztowy 41-709 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2021-05-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@EXPRODUCTS.PL2021-02-10 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EXPRODUCTS.PL2021-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.02.2021 R.2021-02-10 do dziś
224.03.2021 R., NOTARIUSZ ANGELIKA ZIÓŁKOWSKA-GRZOMBA, KANCELARIA NOTARIALNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, REP. A NR 1896/2021 - UCHYLENIE W CAŁOŚCI OBECNEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA2021-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-02-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKROBEK2021-02-10 do dziś
2. ImionaADRIAN JANUSZ2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2021-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNY2021-02-10 do dziś
2. ImionaKLAUDIA MARIA2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2021-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11000,00 ZŁ2021-05-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNY2021-02-10 do dziś
2. ImionaKLAUDIA MARIA2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2021-02-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-02-10 do dziś
227 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2021-02-10 do dziś
327 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2021-02-10 do dziś
427 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2021-02-10 do dziś
527 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2021-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów