DOBRE MIEJSCE RÓŻYCKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000882430
Numer REGON: 388164755
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-02-08
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/5385/21/236]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE MIEJSCE RÓŻYCKI SPÓŁKA JAWNA2021-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WALENTEGO SKOROCHÓD-MAJEWSKIEGO nr domu 14 nr lokalu 17 kod pocztowy 02-104 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.01.2021R., REP. A NR 348/2021, NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2021-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻYCKA THIRIET2021-02-08 do dziś
2. ImionaJOANNA URSZULA2021-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻYCKA2021-02-08 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA DAGMARA2021-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻYCKI2021-02-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MACIEJ2021-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2021-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻYCKI2021-02-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MACIEJ2021-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻYCKA2021-02-08 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA DAGMARA2021-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻYCKA THIRIET2021-02-08 do dziś
2. ImionaJOANNA URSZULA2021-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-02-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-02-08 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-02-08 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-02-08 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-02-08 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-02-08 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów