BUSINESS SWEDEN BUSINESS SUPPORT OFFICE AB (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 16:00:12
Numer KRS: 0000882363
Numer REGON: 388187437
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-02-10
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/5183/21/232]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2021-02-10 do dziś
3. NazwaBUSINESS SWEDEN BUSINESS SUPPORT OFFICE AB (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE2021-02-10 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejBUSINESS SWEDEN BUSINESS SUPPORT OFFICE AKTIEBOLAG2021-02-10 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoBOLAGSVERKET 556036-8051 SZWEDZKI URZĄD DS. REJESTRACJI SPÓŁEK2021-02-10 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGSZWEDZKIE2021-02-10 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-02-10 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-02-10 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica UL. TADEUSZA CZACKIEGO nr domu 7/9 kod pocztowy 00-043 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-02-10 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj SZWECJA jednostka podziału terytorialnego SZTOKHOLM (REGION) miejscowość SZTOKHOLM ulica KLARABERGSVIADUKTEN nr domu 70 nr lokalu kod pocztowy 101 24 poczta SZTOKHOLM, BOX 240 2021-02-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuRADA DYREKTORÓW2021-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyPRAWO DO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM RADY DYREKTORÓW DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE ORAZ JEDNEMU CZŁONKOWI RADY DYREKTORÓW DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTOWANIA NIE BĘDĄCĄ CZŁONKIEM RADY DYREKTORÓW.2021-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERG AXELL2021-02-10 do dziś
2. ImionaYLVA KRISTIN2021-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY DYREKTORÓW, PRZEWODNICZĄCY2021-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEXE2021-02-10 do dziś
2. ImionaJOHN FREDRIK2021-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY DYREKTORÓW2021-02-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaARNELIND2021-02-10 do dziś
2. ImionaLENA MARIA ELISABET2021-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK UZUPEŁNIAJĄCY RADY DYREKTORÓW2021-02-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLINDBLAD2021-02-10 do dziś
2. ImionaPER JOHAN2021-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymUPRAWNIONY DO REPREZENTACJI NIEBĘDĄCY CZŁONKIEM RADY DYREKTORÓW2021-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoNILSSON2021-02-10 do dziś
2. ImionaDAG PAUL2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-10 do dziś
21. NazwiskoFEXE2021-02-10 do dziś
2. ImionaJOHN FREDRIK2021-02-10 do dziś
31. NazwiskoLINDBLAD2021-02-10 do dziś
2. ImionaPER JOHAN2021-02-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-02-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2021-02-10 do dziś
278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2021-02-10 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2021-02-10 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-02-10 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów