BONIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000882173
Numer REGON: 388604094
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/394994/22/400]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2021-04-08 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA nr domu 26A nr lokalu 6 kod pocztowy 71-521 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2021-04-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMARIUSZ@EROZMOWY.EU2021-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.02.2021 R.2021-04-08 do dziś
218.05.2022, REP A NR 594/2022 KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, NOTARIUSZ BARTOSZ MASŁOWSKI, DODANO PARAGRAF 18.2022-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄCZKIEWICZ2021-04-08 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JERZY2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2021-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABOCHA2021-04-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2021-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄCZKIEWICZ2021-04-08 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JERZY2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABOCHA2021-04-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-04-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-04-08 do dziś
259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2021-04-08 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-04-08 do dziś
462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2021-04-08 do dziś
563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2021-04-08 do dziś
690 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2021-04-08 do dziś
796 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2021-04-08 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.02.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.02.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów