GSKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000881642
Numer REGON: 388064781
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/428805/22/781]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ALEJA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO nr domu 15 kod pocztowy 31-539 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.02.2021R.2021-02-02 do dziś
218.07.2022, REP. A. NR 5823/2022, NOTARIUSZ MATEUSZ PAWEŁ JABŁOŃSKI, KANCELARIA W PROSZOWICACH, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY.2022-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-02-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2021-02-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2022-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTĘGA2021-02-02 do dziś
2. ImionaKARINA2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2022-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2021-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).2022-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2021-02-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-02-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2021-02-02 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2021-02-02 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-02-02 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-02-02 do dziś
581 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2021-02-02 do dziś
682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-02-02 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2022-09-14 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2022-09-14 do dziś
971 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2022-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2022 okres OD 02.02.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.02.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.02.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów