DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000881161
Numer REGON: 388076175
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-04-01
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/6895/21/133]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2021-02-02 do dziś
3. NazwaDOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA2021-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2021-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNICA ulica UL. DWORCOWA nr domu 5 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 2021-04-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@DFO.SWIDNICA.PL2021-04-01 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DFO.SWIDNICA.PL2021-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.12.2020 R., 13.01.2021 R. - ZMIENIONO: §7, §15 STATUTU.2021-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2021-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SKŁADAĆ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH - W STOSUNKU DO ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) ROCZNIE - WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZESA.2021-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁODKOWSKI2021-02-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2021-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEKER2021-04-01 do dziś
2. ImionaBARBARA2021-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2021-02-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIEWSKI2021-02-02 do dziś
2. ImionaJACEK KRZYSZTOF2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-02-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-02-02 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-02-02 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-02-02 do dziś
482 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2021-02-02 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2021-02-02 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-02-02 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-02-02 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-02-02 do dziś
988 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów