BONIAKOWSKI I SKUCIŃSKA-DEJ ARCHITEKCI SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000880989
Numer REGON: 388041455
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-02-08
Sygnatura akt[RDF/368336/22/26]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2021-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONIAKOWSKI I SKUCIŃSKA-DEJ ARCHITEKCI SPÓŁKA PARTNERSKA2021-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica HENRYKA SIEMIRADZKIEGO nr domu 4 nr lokalu 5 kod pocztowy 31-137 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.01.20212021-01-29 do dziś
210.11.2021, ZMIANA §6 UST. 12021-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoBONIAKOWSKI2021-01-29 do dziś
2. ImionaMARCIN JAROSŁAW2021-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-29 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2021-01-29 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-29 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-29 do dziś
2
1. NazwiskoSKUCIŃSKA DEJ2021-01-29 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANITA2021-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-29 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2021-01-29 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-29 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU PARTNEROWI SAMODZIELNIE2021-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONIAKOWSKI2021-01-29 do dziś
2. ImionaMARCIN JAROSŁAW2021-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUCIŃSKA DEJ2021-01-29 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANITA2021-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2021-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów