ESTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000880988
Numer REGON: 388041202
Numer NIP: 9452241586
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-09-19
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/20365/23/259]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaESTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JĘCZMIENNA nr domu 30 nr lokalu A kod pocztowy 31-268 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.12.20202021-01-29 do dziś
207.06.2023 R. REP. A NR 3225/2023, ZASTĘPCA NOTARIALNY PAWEŁ CICHOŃ ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA CIBY, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PARAGRAF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE. PARAGRAF 15 ZOSTAJE SKREŚLONY. 07.06.2023 R. REP. A NR 3253/2023, ZASTĘPCA NOTARIALNY PAWEŁ CICHOŃ ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA CIBY, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, DODANO: PARAGRAF 5(1), 10(1), 15, 15(1), 18, 19, 20. PARAGRAF 10, 11, 13 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE2023-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaATLAS CORPORATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5253762792023-09-19 do dziś
4. Numer KRS0001037754 2023-09-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000 ZŁ2023-09-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-09-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEGOST KAMIŃSKA2023-09-19 do dziś
2. ImionaAGATA2023-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000 ZŁ2023-09-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-09-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2023-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1125000,00 ZŁ2023-09-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEGOST KAMIŃSKA2023-09-19 do dziś
2. ImionaAGATA2023-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-09-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEGOST2021-01-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2023-09-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2023-09-19 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-09-19 do dziś
332 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2023-09-19 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-09-19 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2023-09-19 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2023-09-19 do dziś
764 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2023-09-19 do dziś
872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2023-09-19 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2023-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.10.2022 okres OD 31.12.2020 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
2data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.12.2020 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.12.2020 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów