BOOKLET GROUP JAŚKOWIAK MIKOŁAJCZAK ZAWADA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000880950
Numer REGON: 365075587
Numer NIP: 6080110997
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396303/22/956]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-02-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 365075587 NIP 60801109972021-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKLET GROUP JAŚKOWIAK MIKOŁAJCZAK ZAWADA SPÓŁKA JAWNA2021-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PLESZEWSKI gmina PLESZEW miejscowość KORZKWY2021-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KORZKWY nr domu 23 kod pocztowy 63-300 poczta PLESZEW kraj POLSKA 2021-02-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@BOOKLET.PL2021-02-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOOKLET.PL2021-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.12.2020R. - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 15.01.2021R. - ZMIENIONO: §62021-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2021-02-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW DNIU 10.12.2020R. I W DNIU 15.01.2021R. ZOSTAŁO PODJĘTE PRZEZ WSPÓLNIKÓW - PROZUMIENIE (UCHWAŁA) WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ ORAZ DOSTOSOWANIA TREŚCI UMOWY SPÓŁKI DO PRZEPISÓW O SPÓŁCE JAWNEJ 1. ŁUKASZ JAŚKOWIAK, PESEL: 76012812173, NIP: 6171145576 2. BARTOSZ MIKOŁAJCZAK, PESEL: 85092910031 NIP: 6080000530 3. TOMASZ ZAWADA, PESEL: 86122509896, NIP: 60800249502021-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOOKLET GROUP SPÓŁKA CYWILNA,2021-02-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2021-02-04 do dziś
5. Numer REGON3650755872021-02-04 do dziś
6. Numer NIP60801109972021-02-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŚKOWIAK2021-02-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZAK2021-02-04 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2021-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADA2021-02-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2021-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2021-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADA2021-02-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2021-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŚKOWIAK2021-02-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZAK2021-02-04 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2021-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2021-02-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2021-02-04 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów