INTEGRAL SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000880332
Numer REGON: 388007292
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-03-01
Sygnatura akt[RDF/370127/22/722]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRAL SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2021-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIERZAWSKA nr domu 7 nr lokalu 255 kod pocztowy 60-321 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2021-01-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKRZYSZTOF.GOSLINSKI@WP.PL2021-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.01.2021 R.2021-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚLIŃSKI2021-01-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF FILIP2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950 ZŁ2021-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2021-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚLIŃSKI2021-01-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF FILIP2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2021-01-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy180 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2021-01-26 do dziś
280 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2021-01-26 do dziś
381 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2021-01-26 do dziś
496 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2021-01-26 do dziś
584 25 Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA2021-01-26 do dziś
674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2021-01-26 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-01-26 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-01-26 do dziś
985 59 A NAUKA JEZYKÓW OBCYCH2021-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.03.2022 okres OD 26.01.2021 DO 31.12.20212022-03-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.01.2021 DO 31.12.20212022-03-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.01.2021 DO 31.12.20212022-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów