BUDJOB SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000880015
Numer REGON: 387986886
Numer NIP: 8522669798
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-09-14
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15227/21/18]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDJOB SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2021-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA nr domu 5 nr lokalu 2 kod pocztowy 70-256 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2021-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDJOB SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WARSZAWA2021-09-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-09-14 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 37/58 kod pocztowy 01-625 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-09-14 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.01.20212021-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOZANSKYY2021-01-22 do dziś
2. ImionaYURIY2021-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.2021-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYMCHYSHYN2021-01-22 do dziś
2. ImionaROMAN2021-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.2021-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOZANSKYY2021-01-22 do dziś
2. ImionaYURIY2021-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZHYHAILO2021-01-22 do dziś
2. ImionaMYKOLA2021-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2021-01-22 do dziś
21. NazwiskoTYMCHYSHYN2021-01-22 do dziś
2. ImionaROMAN2021-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2021-01-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-01-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-01-22 do dziś
243 11 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2021-01-22 do dziś
343 12 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-01-22 do dziś
443 31 TYNKOWANIE2021-01-22 do dziś
543 34 MALOWANIE I SZKLENIE2021-01-22 do dziś
643 39 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-01-22 do dziś
743 91 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2021-01-22 do dziś
843 99 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-01-22 do dziś
978 10 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2021-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów