GRUPAMARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000879860
Numer REGON: 387994489
Numer NIP: 2530352759
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/452093/22/653]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPAMARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ2021-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2021-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. PRZESTRZENNA nr domu 4 kod pocztowy 70-800 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2021-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113-01-2021 R., NOTARIUSZ KATARZYNA KORZYNIEWSKA - BIEŃKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 127/20212021-01-25 do dziś
218-10-2021, REPERTORIUM A NUMER 4588/2021, NOTARIUSZ MAGDALENA MARECIK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIANA § 2 UST. 32021-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄCZKIEWICZ2021-01-25 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2021-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2021-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBODYŃSKI2021-01-25 do dziś
2. ImionaOSKAR HUBERT2021-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2021-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBASKI2021-01-25 do dziś
2. ImionaKONRAD KRZYSZTOF2021-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2021-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2021-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZLOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBODYŃSKI2021-01-25 do dziś
2. ImionaOSKAR HUBERT2021-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBASKI2021-01-25 do dziś
2. ImionaKONRAD KRZYSZTOF2021-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-01-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBĄCZKIEWICZ2021-01-25 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2021-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-01-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-01-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2021-01-25 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-01-25 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2021-01-25 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-01-25 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2021-01-25 do dziś
650 TRANSPORT WODNY2021-01-25 do dziś
766 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2021-01-25 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-01-25 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2021-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2022 okres OD 21.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów