CTS CHEMISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000879695
Numer REGON: 388039151
Numer NIP: 9512513546
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2024-02-07
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/3698/24/930]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTS CHEMISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość SOKOŁÓW2024-02-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SOKOŁÓW ulica UL. SOKOŁOWSKA nr domu 38 kod pocztowy 05-806 poczta SOKOŁÓW kraj POLSKA 2024-02-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejA.BONDER@BONDER.COM.PL2021-06-10 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CTSCHEMISTRY.COM2021-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.2021 R.2021-01-26 do dziś
221.05.2021 R., ZMIANA §32021-06-10 do dziś
330.08.2021, REP A NR 3427/2021, NOTARIUSZ MAGDALENA GAŁWIACZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2021-10-19 do dziś
420.10.2022, REP A NR 3535/2022, NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA JULIA FERSTEN - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA § 11 UST. 3 TIRET DRUGI UMOWY SPÓŁKI I UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2022-11-15 do dziś
527.07.2023, REPERTORIUM A NR 3057/2023, NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIENIONO § 6 I PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2023-08-14 do dziś
625.01.2024, REPERTORIUM A NR 609/2024, NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIENIONO § 3 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2024-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLMAWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1462264612021-01-26 do dziś
4. Numer KRS0000427820 2021-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8 750,00 ZŁ2023-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLAZŁO2021-01-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ ADAM2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8 750,00 ZŁ2023-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAGRITECH HUB ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3642834382021-10-19 do dziś
4. Numer KRS0000614551 2021-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 250,00 ZŁ2023-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20750,00 ZŁ2023-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100,00 ZŁ2021-10-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2022-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLAZŁO2022-11-15 do dziś
2. ImionaMACIEJ ADAM2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONDER2021-01-26 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ KRZYSZTOF2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2021-01-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2021-10-19 do dziś
220 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-10-19 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-10-19 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-10-19 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-10-19 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2021-10-19 do dziś
746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2021-10-19 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-10-19 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2021-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2022 okres OD 26.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów