A.MARCINIAK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000879406
Numer REGON: 365848612
Numer NIP: 1231329054
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-03-31
Sygnatura akt[RDF/477748/23/819]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 365848612 NIP 12313290542021-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.MARCINIAK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość NOWA IWICZNA2021-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWA IWICZNA ulica UL. IGNACEGO KRASICKIEGO nr domu 64 kod pocztowy 05-500 poczta NOWA IWICZNA kraj POLSKA 2021-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.08.2020R., NOTARIUSZ JAROSŁAW PLUTA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REP. A NR 4674/20202021-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-01-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE A.MARCINIAK SERVICE SPÓŁA JAWNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 551 I ART. 572 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH; UCHWAŁA ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW A.MARCINIAK SERVICE SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 28 SIERPNIA 2020R., O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JAROSŁAWA PLUTĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REP. A NR 4674/20202021-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.MARCINIAK SERVICE, SPÓŁKA JAWNA2021-01-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-01-26 do dziś
3. Numer w rejestrze0000646531 2021-01-26 do dziś
5. Numer REGON3658486122021-01-26 do dziś
6. Numer NIP12313290542021-01-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2021-01-26 do dziś
2. ImionaADAM2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2021-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego27000,00 ZŁ2021-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2021-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2021-01-26 do dziś
2. ImionaADAM2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOPATA2021-01-26 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2021-01-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2021-01-26 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2021-01-26 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-01-26 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-01-26 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-01-26 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-01-26 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-26 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-26 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.04.2022 okres OD 26.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
2data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów